การปรับหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จาก Theory Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Cpe)
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ลิงก์ย่อ: cpe

หน้านี้สำหรับเก็บข้อมูลการปรับหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เนื้อหา

ร่างหลักสูตร 2556 แก้ไขล่าสุด

 • หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์:Cpe-20120118.zip แก้ไขล่าสุด 18 ม.ค. 2555
 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ไฟล์:Ske-20120113.zip แก้ไขล่าสุด 13 ม.ค. 2555

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม และตัวอย่าง

เรื่องค้างพิจารณา

 • เนื้อหาในรายงานวิจัยสถาบัน สอบถามผู้เกี่ยวข้องว่าต้องรวมเนื้อหาสองส่วนต่อไปนี้ในรายงานหรือไม่
  • ผลการวิพากย์หลักสูตร
  • สรุปการเปลี่ยนแปลง
 • การปรับรายวิชาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Intro Elec และ Elec for Com)
  • เตรียมหารือกับอาจารย์สายฮาร์ดแวร์ (เช่น อ.ยอดเยี่ยม อ.เขมะฑัต) และอาจารย์ภาควิศวกรรมไฟฟ้า

การจัดทำวิจัยสถาบัน

การปรับเปลี่ยนหลัก (พิจารณา ณ วันที่ 15 ก.ย. 2554)

 • แผนการจัดวิชาเรียน สำหรับหลักสูตร 2555 (ร่าง 3) (ไฟล์ ODG) (ไฟล์ PDF)
  • หลักสูตร CPE
   • ปรับตามการท้วงติงของกรรมการการศึกษา
  • หลักสูตร SKE
   • ปรับตามการท้วงติงของคณะฯ

การปรับเปลี่ยนหลัก (พิจารณา ณ วันที่ 14 มี.ค. 2554)

การปรับเปลี่ยนหลัก (พิจารณา ณ วันที่ 11 มี.ค. 2554)

หลักสูตร CPE

หลักการ

 • ลดจำนวนวิชาบังคับ
 • เก็บวิชาพื้นฐานภายในเทอม 3/ต้น

การเปลี่ยนแปลง

 • 1/ต้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • 1/ปลาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • 2/ต้น
  • ย้าย Probability มาจาก 3/ต้น
   • เหตุผล: ปูพื้นฐานกระบวนทัศน์ทางความคิด
  • ปรับวิชา Intro Elec ออกจากหลักสูตร
   • เหตุผล: ปูพื้นฐานที่เพียงพอในวิชา Elec for Com
 • 2/ปลาย
  • ย้าย Database มาจาก 3/ปลาย
   • เหตุผล: การเรียน database เร็วจะทำให้พัฒนานวัตกรรมได้ดีขึ้น เพราะเป็นวิชาเชิงเห็นผลจริง
  • ย้าย Transform จาก 3/ต้น
   • เหตุผล: ปูพื้นฐานกระบวนทัศน์ทางความคิด
  • ย้าย Theory ไป 3/ต้น
   • เหตุผล: ให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของคอมพิวเตอร์มากขึ้น จะเข้าใจในรายวิชามากขึ้น
  • ปรับวิชา Lab Elec ออกจากหลักสูตร
   • เหตุผล: ปูพื้นฐานที่เพียงพอในวิชา Elec for Com
 • 3/ต้น
  • ย้าย Theory มาจาก 2/ปลาย
  • ย้าย OS, ComSysLab, SoftEn จาก 3/ปลาย
   • เหตุผล: ดูหลักการ
  • ปรับ uController, SysSoft เป็นวิชาเลือก
   • เหตุผล: ดูหลักการ
   • เปลี่ยนชื่อ SysSoft เป็น Assembler Construction
  • บรรจุวิชาวัสดุศาสตร์ฯ เข้ามาในหลักสูตร
   • เหตุผล: ตามข้อกำหนดรายวิชาแกนทางวิศวกรรมศาสตร์
 • 3/ปลาย
  • ย้ายวิชาบังคับไปที่ 2/ปลาย หรือ 3/ต้น
 • 4/ต้น ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4/ปลาย ไม่เปลี่ยนแปลง
  • ปรับวิชาสัมมนาออกจากหลักสูตร

รายวิชาบังคับแยกตามกลุ่มที่ระบุในมคอ.1

หลักสูตร SKE

คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร SKE

หลักการ

 • ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปพร้อม ๆ กับการโปรแกรม
 • เน้นภาคปฏิบัติ
 • เก็บวิชาพื้นฐานภายในเทอม 3/ต้น

การเปลี่ยนแปลงคร่าว ๆ

 • ถอด 204111 ออกจากหลักสูตร แทนที่ด้วย OOP
 • ควบรวมวิชา Com Arch, OS มาเป็นวิชา Computer System
 • เพิ่มปฏิบัติการให้กับวิชาต่อไปนี้
  • ADT
  • Computer System

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

 • วางแผนวิชาเลือกล่วงหน้า 2 ปี
 • หลักสูตร CPE
  • พิจารณาปรับ Intro Elec ออกจากหลักสูตร
  • พิจารณาปรับวิชาเคมีออก
  • บรรจุวิชาสาย IT
 • หลักสูตร SKE
  • พิจารณาปรับวิชาเคมีออก
  • บรรจุวิชาสาย IT
  • บรรจุวิชาด้าน writing ในเทอม 1/ต้น และ 4/ปลาย
  • บรรจุวิชาด้าน Communication Skill Development ในเทอม 2/ต้น และ 3/ต้น

ข้อมูลอื่น ๆ

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม